شورش محمودی — شهر همیشه زنده
٠٠:٠٠

٠٠:٠٠ / ٠٠:٠٠

ایرج رحمانپور — حلبچه
٠٠:٠٠

٠٠:٠٠ / ٠٠:٠٠

حیدر زنگنه — رییس مذهب
٠٠:٠٠

٠٠:٠٠ / ٠٠:٠٠

امید جهان — انتظار عاشقونه
٠٠:٠٠

٠٠:٠٠ / ٠٠:٠٠

مصطفی قدرتی — آب و خاک من
٠٠:٠٠

٠٠:٠٠ / ٠٠:٠٠

مرتضی مقدم — بغض و بارون
٠٠:٠٠

٠٠:٠٠ / ٠٠:٠٠

گروه محراب — طوفانی شو
٠٠:٠٠

٠٠:٠٠ / ٠٠:٠٠

محمد معتمدی — ای خدا
٠٠:٠٠

٠٠:٠٠ / ٠٠:٠٠

محمد معتمدی — گریبان چاک
٠٠:٠٠

٠٠:٠٠ / ٠٠:٠٠

ایمان نامی — چهار فصل بیداری
٠٠:٠٠

٠٠:٠٠ / ٠٠:٠٠

گروه کر — باغی چل ساله
٠٠:٠٠

٠٠:٠٠ / ٠٠:٠٠

گروه کر — باغ چهل بهار
٠٠:٠٠

٠٠:٠٠ / ٠٠:٠٠