# عنوانتصویرخوانندهشاعرآهنگ سازتنظیم کنندهتوضیحاتتاریخ
۱ خدایا بهنام کریمیمحمد کاظمیبهنام کریمی ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۰۵:۲۸ ب.ظ
۲ ماه قرار میلاد علی آبادی-فرهاد برنجان ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۰۵:۲۶ ب.ظ
۳ ماه رحمت محسن نوروزیژولیده نیشابوریمهرداد حمیدی ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۰۵:۲۲ ب.ظ
۴ سفره آسمانی کسری کاویانیکمال هاشم زادهمعراج طبسی ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۰۳:۴۸ ب.ظ
۵ زمین به رنگ آسمان امیر حسین مدرس- فرهاد هراتیعبدالجواد موسویفرهاد هراتی ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۰۱:۵۷ ب.ظ