# عنوانتصویرخوانندهشاعرآهنگ سازتنظیم کنندهتوضیحاتتاریخ
۱ پنجره فولاد حامد محضرنیا- دکلمه سیدجواد هاشمی و صابر خراسانیسعید پاشازادهحامد محضرنیافرزاد سرور ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۱:۴۲ ق.ظ
۲ پنجره فولاد حامد محضرنیا- دکلمه سیدجواد هاشمی و صابر خراسانیسعید پاشازادهحامد محضرنیافرزاد سرور ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۱:۳۹ ق.ظ
۳ سبکبال محمدرضا اسحاقیزهره زمانینوازنده: محمدرضا اسحاقیسام سرمدی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۱:۳۶ ق.ظ
۴ محبوب حبیب محمدرضا اسحاقیزهره زمانینوازنده: محمدرضا اسحاقیسام سرمدی ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۱:۲۲ ق.ظ
۵ ماه شب قدر سروش آیینهدکتر محمود اکرامی فرهادی آرزم ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۲:۲۹ ق.ظ