# عنوانتصویرخوانندهمرکزشاعرآهنگ سازتنظیم کنندهتاریخ
۱ نقاب ابلیس ابراهیم جوادیاردبیلمهدی میرزا رسول زادهفریدون دادمهرعباس جوادی ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ ۰۴:۰۰ ق.ظ
۲ ستاره بارون کاظم کریمیکهکیویه و بویر احمدسهراب انصاریمسعود موسوی ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ ۰۳:۵۸ ق.ظ
۳ ۲۳۴ ۲۳۴۲۳۴۲۲۳۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ ۰۳:۰۵ ق.ظ