# عنوانتصویرهدر خبرتاریخ
۱ دومین جلسه بررسی آثار جشنواره ملی نماهنگ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۲:۳۰ ق.ظ
۲ آغاز بررسی نهایی آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره ملی نماهنگ آغاز بررسی نهایی آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره ملی نماهنگ با حضور ... ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۲:۰۳ ق.ظ
۳ کمیته اولیه بررسی آثار ارسالی به جشنواره ملی نماهنگ کمیته اولیه بررسی آثار ارسالی به جشنواره ملی نماهنگ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۰۶:۱۶ ب.ظ
۴ بررسی آثار ارسالی به دبیرخانه نخستین جشنواره ملی نماهنگ فجر آغاز شد. بررسی آثار ارسالی به دبیرخانه نخستین جشنواره ملی نماهنگ فجر آغاز شد. ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۰۳:۱۱ ب.ظ
۵ جشنواره ی ملی نماهنگ فجر اولین نشست خبری نخستین دوره ی جشنواره ی ملی نماهنگ فجر ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۰۵:۲۳ ب.ظ