دومین جلسه بررسی آثار با حضور آقایان دکتر خیامی، حسین پرنیا، مهدی گروسی، رضا ملکوتی، امیر بکان، حمیدرضا نوربخش و علیرضا غفاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برای نظر دهی باید وارد سیستم شوید. ورود