دومین جلسه بررسی آثار جشنواره ملی نماهنگ

دومین جلسه بررسی آثار با حضور آقایان دکتر خیامی، حسین پرنیا، مهدی گروسی، رضا ملکوتی، امیر بکان، حمیدرضا نوربخش و علیرضا غفاری

چهارشنبه 19 دی 1397