مشاهیر موسیقی

ردیفتصویرنامتولدتخصصبیوگرافی
1 محمد مهدی  کمالیان محمد مهدی کمالیان1279 سازنده سه تارمحمد مهدی كمالیان ، استاد مسلم در ساختن سه تارهای نفیس و ظریف ، مرجع و راهنمای موسیقی دانان جوان بر آمده از آموزش ها و راهنمایی های حسین خان هنگ فرهنگ ، ابوالحسن صبا و علی نقی وزیری بود؛ خودنیز سه تار می نواخت . مجموعه نادری از دانش موسیقی ادبیات ، مطالعات فراوان در هنر ها و تاریخ فلسفه همراه با شخصیت اصیل و فریخته وجود نادر او را به موسیقی ایرانی بخشیده بود. كما لیان در ضبط ردیف های استادان ( برومند هرمزی و…)تلاش فراوان كرد و بسیاری از آثار ماندگار استادان زمان به كوشش او گرد آوری و ضبط شده است از او ، گذشته از سه تار هایش یادداشتهای منتشر نشده عكس های هنری و نوار های خصوصی از تك نوازی هایش باقی مانده است.
2 احمد ابراهیمی احمد ابراهیمی1305 خوانندهاحمد ابراهیمی خواننده ، بهره گرفته از آموزشهای ابو الحسن صبا ، ادیب خوانساری ، غلام حسین بنان و… بود. وی سابقه كار در رادیو تهران و اركسترهای وزارت فرهنگ و هنر و.. اركستر مرتضی محجوبی در رادیو و شركت در برنامه های تلویزیونی و از آثار وی می توان به ضبط های رادیویی، تلویزیونی و اجراهای خصوصی را اشاره كرد.
3 بهمن ابوالقاسم عارف قزوینی بهمن ابوالقاسم عارف قزوینی1259 شاعر و خوانندهبهمن ابوالقاسم عارف قزوینی هنرمند وطن پرست وپدیدآورنده تصنیف ملی، آراسته به هنرهای شاعری وخوانندگی وخوشنویسی ونویسندگی بود. آزاده ای كه موسیقی را ازاستادان گمنام آموخت وبا حیات پربارورنج بارش آن را ازمحاق گمنامی به درآورد. زندگی وهنراویكی بود وآثارش هنوز با ما سخن می گویند وازدرون پررنج او خبرمی دهند. آثارهنری عارف تصنیف هایی است كه هنرمندان قدیم ومعاصر، بارها وبارها آن ها را اجراكرده اند ونت آنها به كوشش ارشد تهماسبی منتشرشده است. دیوان اشعار وتصنیف های او نیزبه كوشش شادروان سید هادی حائری انتشاریافته است.
4 پرویز اتابکی پرویز اتابکی1315 آهنگساز و نوازنده پیانوپرویز اتابكی آهنگساز و نوازنده پیانو، او در هنرستان ملی نزد جواد معروفی و تحصیلات دانشگاهی در رشته زبان شناسی در دانشگاه تهران تعلیم دید. وی سرپرست اركستردانشگاه تهران و از اولین آهنگسازان تحصیل كرده «موسیقی روز» است وی عضو هیئت علمی سازمان لغت نامه دهخدا می باشد. از آثار او می توان به ترانه های «‌وسوسه» «همخانی» «یقین» و تعداد زیادی تنظیم اركسترال و …. نوازندگی پیانو در صفحه‌ی « صدای شاعر» و مشاركت درساخت موسیقی فیلم « حسن كچل» به همراه واروژان، اسفندیار منفردزادهو بابك افشار .
5 سید اسماعیل ادیب خوانساری سید اسماعیل ادیب خوانساری1280 خوانندهادیب خوانساری، خواننده و ردیف دان و شاگرد عندلیب گلپایگانی و حسین اسماعیل زاده بود و دارای شیوه ولحن ممتاز در خوانندگی بوده است . از آثار وی می توان به صفحه های گرامافون ، ضبط های رادیویی و ضبط های خانگی را اشاره كرد كه بیشتر همراه مرتضی محجوبی و ارسلان درگاهی بوده و ردیف او با تار ابراهیم سرخوش ضبط شده است.
6 مهدی آذر سینا مهدی آذر سینا1325 کمانچهمهدی آذرسینا نوازنده‌ی كمانچه ونواساز، او فارغ التحصیل دانشكده‌ی هنرهای زیبا كه ازآثاراو می توان به سخن تازه، سیاوشانه، شورآفرین وتعدادی ضبط های خصوصی اشاره كرد.
7 فرهاد ارژنگی فرهاد ارژنگی1317 تارفرهاد ارژنگی نوازنده تار و هنر رانزد علی اكبر شهناز آموخت. هنر آموز تار و سازنده نغمه هایی برای تار و اركستر بود. از آثار او چند ضبط رادیویی و تعدادی ضبط خصوصی از تكنوازی های او و همنوازی های او همراه سنتور داریوش صفوت به جای مانده است.
8 داوود آزاد داوود آزاد1342 نوازنده تار و سه تارداوود آزاد نوازنده تار و سه تار او خود آموخته و با استفاده از نوار های استادان وی كنسرتهای متعددی در داخل و خارج از ایران اجرا كرده است. از آثار او می توان به مكتب تار تبریز ، آی عشقی، در بهار امید، به یاد هرمزی و.. اشاره كرد.
9 حسین استوار حسین استوار1275 پیانوحسین استوارنوازنده‌ی پیانو وآشنا به سنتور وسه تار، اوشاگرد محمودخان مفخم (مفخم الممالك) واجرای كنسرت های فراوان درتهران وشهرستانها كه ازآثاراومی توان به همنوازی پیانو باویولون ابراهیم منصوری، تارسالاری وآواز بانو لرتا، اجرای ترانه ها وتصنیف ها واجرای آثاری ازركن الدین مختاری اشاره كرد.
10 هوشنگ استوار هوشنگ استوار1306 آهنگساز و نوازنده پیانوهوشنگ استوارآهنگسازونوازنده پیانو واستاد هنرستان عالی موسیقی وتحصیل موسیقی كلاسیك دربروكسل(بلژیك) وآشنا به موسیقی جزوموسیقی اصیل ایرانی وسابقه تدریس طولانی درهنرستان ها ودانشكده های موسیقی(تاسال1359) وسازنده آثاربسیار درفرم هایی مختلف موسیقی بین المللی باالهام ازموسیقی ایرانی، اجراشده درایران وآلمان.
11 محمد علی اسماعیلی محمد علی اسماعیلی1313 تنبکمحمد علی اسماعیلی متین نوازنده ومعلم تنبك وشاگرد حسین تهرانی درهنرستان موسیقی ملی ودارای تكنیك عالی نوازندگی واجراهای فراوان درداخل وخارج ازكشور وازآثاراومی توان به سلسله نوارها همراه با سنتور فرامرز پایور ونوارهای گروه استادان با جلیل شهناز وچند تكنوازی و... كتاب آموزش تنبك و قطعه‌ی «رونما» (اجراقبل از1357).
12 امیرناصح افتتاح امیرناصح افتتاح1314 تنبکامیرناصح افتتاح نوازنده تنبك وشاگرد حسین تهرانی وهوشنگ مهرورزان وكاردررادیو تهران از1334 دربرنامه گل ها ودارای قریحه ویژه وتكنیك درخشان درهمنوازی وتكنوازی كه ازآثاراو می توان به نوارهای رادیویی(همراه سازوآوازواركستر) وتعدادی نوارخصوصی(تكنوازی وهمنوازی با ساز) اشاره كرد.
13 عبدالنقی افشارنیا عبدالنقی افشارنیا1330 نیعبدالنقی افشارنیا نوازنده‌ی نی وخودآموخته درنوازندگی ونوازندگی دراركسترهای وزارت فرهنگ و هنرازسال 1352 وفارغ التحصیل رشته‌ی موسیقی ازدانشكده‌ی هنرهای زیبا ونوازنده درگروه شیدا وعارف واجرای كنسرت ها درداخل وخارج ازكشور وازآثاراو می توان به كتاب«آموزش نی» اشاره كرد.
14 ابوالحسن خان اقبال آذر ابوالحسن خان اقبال آذر1242 آوازوجوداقبال وجود مكتب تبریز درآوازایران است ورسیدن به قله ای كه این سیمرغ آوازایران برآن نشسته، اگرغیرممكن نباشد، غیرمحتمل است. درارزیابی هنری اقبال، بایستی سه دوره آثاری راكه به فاصله ای بیش ازنیم قرن ضبط كرده گوش داد و عیارهنری هریك را با معیارارزشیابی هنرهمان زمان سنجید. با همه تنوع شیوه و لحن، ازصفحه های دوره سفربا درویش خان وصفحه هایی كه با برادران شهنازی خوانده، تانوارهایی كه با بیكجه خانی پركرده، درست خواندن واصیل ماندن او مشهود است ووجود اقبال بدون این تنوع هنری قابل تصور نیست.
15 ولی الله البرز ولی الله البرز1292 قره نیولی الله البرز، نوازنده قره‌ نی و نواساز بوده است. او تحصیل را در شعبه موزیك نظام را آموخت و نوازندگی حرفه ای و تدریس از اوایل 1320 و همكاری طولانی با رادیو تهران و ریاست دایره موسیقی در اداره‌ی فرهنگ اهواز ادامه داد. از آثار او می توان به ضبط های رادیویی و چند اجرای خصوصی اشاره كرد.
16 نورعلی الهی نورعلی الهی1274 تنبورنور علی الهی نوازنده تنبور، مسند نشین خاندان شاه حیاسی و از خاندان های یارسان در جیحون آباد صحنه (كرمانشاه) آموزش تنبور نوازی را نزد استادان منطقه و هنر آموزی را نزد درویش خان و معاشرت با موسی معروفی ، ابو الحسن صبا ، روح الله خالقی وی دارای قدرت و قریحه‌ی هنر مندانه در تنبور نوازی و اجرای مقام قدیم بوده است . از ‎آثار او می توان به دو نوار كاست با عنوان «موسیقی سماوی» حاوی اجرای مقام هایی با تنبور اشاره گرد.
17 عطاءالله امیدوار عطاءالله امیدوار1325 خوانندهعطاءالله امیدوار، خواننده و كارشناس آثار هنری و دكتری در معماری و شهر سازی ، و دارای سابقه كار حرفه ای در عكاسی وسینما و نمایشهای بسیار در داخل و خارج از كشور می باشد. هنر آموخته نزد سلیمان امیر قاسمی و سعید هرمزی بوده و متبحر در ارائه شیوه آوازی سلیمان امیر قاسمی . از آثار وی ضبط های خصوصی همراه ساز سعید هرمزی ، غلام حسین بیكجه خوانی ، محمد رضا لطفی ،مجید كیانی ، داریوش طلایی، داوود آزاد، ناصر فرهنگ فر و جمشید شمیرانی .
18 محمدعلی امیر جاهد محمدعلی امیر جاهد1272 شاعرمحمد علی امیر جاهد( جاهد)، شاعر و ترانه سرا؛ و آخرین تصنیف ساز بزرگ بعد از شیدا و عارف بود مصدرخدمات مهم اداری و هنری بوده است. مؤسس هنرستان شبانه‌ی موسیقی ملی بود . از آثار به جای مانده از وی می توان به تعداد زیادی تصنیف، ضبط در صفحه های گرامافون و درج در دو جلد« دیوان امیر جاهد» و مدیر ناشر «سالنامه‌ی پارس»
19 سلیمان امیرقاسمی سلیمان امیرقاسمی1263 خوانندهسلیمان امیرقاسمی(سلیم خان) خواننده وردیف دان ومدرس آواز وهنرآموخته نزد عیسی وابراهیم آقاباشی دراصفهان وبهره برده ازهنر استادان آواز وساز درتهران ودارای لحن ویژه ودارای تكنیك ممتاز وسلیقه هنری عالی درارائه مطالب واجرای آواز كه ازآثاراو می توان به یك دوره صفحه گرامافون همراه باتار عبدالله دادور(قوام السلطان)‌ و ویولون علی مبشر درسال های 1305 تا1312، یك دوره ضبط های خصوصی با تار نورعلی برومند، سه تار سعید هرمزی وویولون علی تجویدی درسال های 1338 تا1352رااشاره كرد. او ازشاگردان عطاءالله امیدوار، مرتضی طباطبائی و... بود.
20 مجید انتظامی مجید انتظامی1326 آهنگساز و نوازنده ابوامجید انتظامی آهنگساز ونوازنده اُبوا وفارغ التحصیل هنرستان عالی موسیقی(تهران) ودانشگاه دولتی برلین وهمكاری با اركستر سمفونیك وتدریس درهنرستان ودانشگاه وساختن موسیقی متن فیلم از1356 كه ازآثاراو می توان به «سفرسنگ» (ك.مسعود كیمیایی)، «عقاب ها»(ك. ساموئل خاكچیكیان)، « دستفروش» ( ك.محسن مخملباف)، «ناصرالدین شاه آكتورسینما»(ك.محسن مخملباف) و« ازكرخه تا راین»( ك. ابرهیم حاتمی كیا) اشاره كرد.
12345678910...
باکس نمایش
بالا